Tutur Begawan Anggastyaprana


Om Awignamastu nama sidyem                                                                            

Iti katuturan Ida Sang Resi Begawan Anggastyaprana. Maduwe putra kekalih lanang istri, neluwuran lanang mewasta Sang Surabrata, ne alitan istri mapesengan Sri Satyakreti, Ida Bagawan Anggastyaprana sampun puput ring panugrahan, saking tapa brata, meraga Resi Bodha, mengregep wong kharaksara,

Kunang putrane lanang istri matur, “Inggih paduka Sang Resi, tabe pakulun matur, tan katiben tulah carik, raja pinulah Hyang Suksma” Sumawur Bagawan Anggastyaprana, udu anak inggsun kalih, punapi pamitakon ceninge ring Bapa, “ Inggih yan wenang paduka lugraha ring kawula, tityang nunasang satingkahe dados jadma, sapunapi witte ring kuna. Sumahur Resi Anggastyaprana, sapuniki cening kawite sampun.

“ Cening meraga Sang Hyang Siwaatma, duk Sang Bapa muah Sang Ibu sami bajang, cening ngalih tongos Sang Bapa muang Sang Ibu, pada manah kesemaran. Semaran Sang Bapa mearan Semarajaya, semaran Sang Ibu mearan Semara Ratih, cening mearan Semara Sunia, sami kasusupin manah, Sang Bapa muang Sang Ibu pada – pada kasusupin, dadi matemu karsa pada karsa, ya matemu demen pada demen, mesalin aran ia, Sang Bapa Semara lulut manah nia, Sang Ibu samara woneng manah nia, cening Semara Asih, nyusup ring I Bapa muah rig Sang Ibu, krana matemu pada suka, cening dadi Sang Hyang Suniatma. Duk matemu asanggama Sang Ibu ring Sang Bapa cening Sang Kama Mola arane nyusup ring kaman Sang Ibu muah ring Kaman Sang Bapa. Anging kamane kasilurang dumun, Ida Bhagawan dwi sareng Buyatni murti sareng nyilurang, mula kamane ring Sang Lanang, kamane putih rig Sang Wadon, keto kawite. Wawu ada jadma dadua, luh ring muani katurunang, mewasta Clika Mogeng Suksma Clika Mogeng Jati. Pada tan karep Sang Kakung lawan Sang Wadon.

Irika kasilurang kamane Bhagawan Dwi sareng I Buyatni Murti nyilurang, kamane putih ring Sang Lanang, kamane abang ring Sang Wadon, mara pada mekarsa Sang Lanang ring Sang Wadon, ditu Sang Atma ngalih tongos, wawu karsa pada karsa, Sang Atma di tengah karsane magenah, wawu liat pada liat Sang Atma di tengah liate magenah, wawu sabda pada sabda Sang Atma di tengah sabdane magenah, wawu matemu rasa pada rasa Sang Atma di tengah rasane magenah, matemu bayu pada bayu Sang Atma di tengah bayune magenah, di ngantiang pesu kamane Sang Atma Mola arane, di pesu Kaman I Bapa ne Sang kama Dresta arane, di pesu Kaman Sang Ibune Sang Kama Dresti arane, di awor Atmane Sang Ajumulang arane, sampun meadukan kama putih kama bange Sang Buru Maket arane, rawuh Sang Hyang Nilakanta mastu, nulia kentel ika kadi taluh Sang Hyang Antiga Jati arane, rawuh watek Dewatane sami, malih rawuh Sang Hyang Seleng, Sang Hyang Meleng kepastu antuk Sang Hyang Suksmantara wisesa  dadi kama makekalih, kama putih muah kama abang mearan Kama Jaya Kama Ratih, katunggalang dadi abesik, masuk ring Sang Antiga Jati dadi bayu premana, muah

dadi rasa, bayu dadi Atma panunggun urip. Sang Hyang Seleng metu saking telenging atin I Bapane, dadi Atma ngaran I Pita tukuping jiwa, meraga Wong Khara sungsang. Sang Hyang Meleng metu saking telenging atin Sang Ibu, dadi Atma mearan I Kirit Marga, meraga Wong Khara ngadeg. Ika dadi Wong Khara ruwa bineda, ika dadi marga yati, muah marga urip, ika dadi pretiwi muah akasa, ika ngawe pati muah urip, ngawe tangi muah aturu, Sang Hyang Atma Roro, I Pitatukuping jiwa muah I Kirit Marga meraga bayu premana, dadi abesik ring Sang Hyang Antiga Jati.

Malih matur Sang Sura Brata muang Sang Satya Kreti, “ singgih ratu peranda, di sampune matunggalan Sang Kama Jaya Kama Ratih ring Sang Antiga Jati, sapunapi malih dados ipun?” Sumahur Sang Resi, sapuniki cening, di sampune dadi abesik Sang Hyang Seleng Sang Hyang Meleng, dadi Kama Jaya Kama Ratih nyusup ring Sang Antiga Jati, rawuh Sang Hyang Murcaya, Sang Hyang Taya, Sang Hyang Alengis, Sang Raja Tangi, Sang Hyang Murtining Luwih, watek Nawa Sanga, Sapta Resi, Panca Resi, Sang Hyang Tiga Wisesa, karekayang manusa Sang Antiga Jati, bawu mareka manusa, mewasta Sang Pretama Jati, irika watek Dewatane asung, Hyang Akasa aweh sirah, Sang Hyang Jiningkasa aweh rambut, Sang Hyang Surya Candra aweh mata kiwa tengen, Sang Hyang Baruna aweh irung, Sag HYang Marga Laya aweh song cunguh,Sang Hyang Kuwera aweh kuping kiwa tengen, Sang Hyang Marga Swara aweh song kuping, Sang Hyang Yama aweh cangkem, Sang Hyang Marga Maya aweh song cangkem, Hyang Prigi Manik aweh gigi, Sang Hyang Rijasi aweh isit, Sang Hyang Makep Tanmakep aweh lambe, Sang Hyang Madu Lata aweh ilat, Sang Hyang Cita Rasa aweh rasaning ilat, Sang Hyang Upe aweh pipi, Sang Hyang Ngalenging aweh jagut, Sang Hyang Anta Tunggal aweh bawong, Sang Hyang Watu Gumulung aweh batun salak, Sang Hyang Taya aweh tangan, Sag Hyang Khala Rotok aweh jariji, Sang Hyang Panca Naka aweh kuku, Sang Hyang Tyang batis, Sang Hyang Bunyang aweh usehan muang pungsed, Sang Hyang Angentala aweh ulun ati. Malih Sang Hyang Panca Resi asung, Sang Korsika aweh kulit, Hyang Garga aweh daging, Hyang Metri aweh otot, Hyang Kurusya aweh balung, Hyang Pretanjala aweh sumsum.

Malih matur Sang Subrata miwah Sang Satya Kreti, “ Singgih paduka Sang Resi, sampun sapunika,wenten panyrita malih?” Sumawur Sag Resi, uduh nanak sira kalih, wenten malih panyritan ipun! Ida Sang Hyang watek Nawa Sanga asung, Hyang Iswara aweh papusuh, Hyang Mahesora aweh peparu, Hyang Brahma aweh ati, Hyang Ludra aweh usus, Hyang Maha Dewa aweh ungsilan, Hyang Sengkara aweh limpa, Hyang Wisnu aweh ampru, Hyang Sambu aweh ineban, Hyang Siwa aweh tumpuking ati, ngaran bayu, bayu ngaran atma, ne meraga Sang Hyang Urip. Yan kawite dadi manusa kamane, nanging ada nyarengin, Dewa Khala Atma nyarengin, Atmane dadi patunggalan sami, Dewa Khala tunggal maring Atma, Atmane manyusup ring manusa, tatiga ngawakin manusane idup, suba ada Dewa Khala Atma ngawakin, ada nyama nia patpat nyarengin, ari – ari, yeh nyom, metu sakig I Bapa, getih luwu, metu saking I

Meme, punika ari – arine, yeh nyome, getihe, luwune, sami kadaden tanah, sarin pangan kinume, dadi kama, Kaman I Meme Kaman I Bapa, kamane dadi manusa, bayun kamane dadi Khala, rasan kamane dadi Atma, sarin kamane dadi Dewa, krana hana KandaPat Bhuta muah Kanda Pat Dewa. Bayun kamane dadi Khala, Rasan kamane dadi Atma, sarin kamane dadi Dewa, ika ngempu manusane, duking urip tekaning pati, ika ngawe ala, muah ngawe hayu, ngawe pati ngawe urip, ngawe papa ngawe suarga, suarga idup surga mati, ngawe buwung ngawe payu, ika apang tangar tingkahe dadi manusa, apan sang manusa dadi umah, umah papa, umah suarga, Apan margan patine marganine ring ala hayu, masusupan dadi bikas manusa, ada papa suargane genah nia, pati urip tunggal genah nia.

Malih Sang Putra kalih matur, “pakulun paduka Sang Resi, mahawinane wenten Kanda Pat Bhuta, Kanda Pat Dewa,sapunapi malih?” ngandika Ida Sang Resi, inggih sapuniki cening!. Kandan ipun: Ari – arine. Bayune dadi anta preta, rasan ari – arine dadi pirata, sarinia dadi Dewa, Ida Dewa Puseh, mulih ring papusuh, dadi Anggapati, suarga nia Sang Hyang Iswara, magenah ring Idep. Malih getihe dadi Khala, rasania dadi Atma, sarinia dadi Dewa Dalem, mulih ring ati, dadi Banaspati, suarga nira Bhetara Brahma, genah nia ring manah. Malih yeh nyome, dadi Dengen, rasania dadi Paraatma, sarinia dadi Dewa Cungkub, mulih ring ungsilan, dadi I Mrajapati , suarga nira Bhetara Maha Dewa, dadi sabda. Malih luwune dadi Bhuta, rasania dadi sogaatma, sarinia dadi Dewa Pasaren, mulih ring ampru, dadi Banaspati Raja, suarga nira Bhetara Wisnu, dadi ambek. Ika Kanda Pat Bhuta, muah Kanda Pat Dewa aran nia. Sabdan Bhuta Ih Ah Eh Uh. Sabdan Dewa iki Ing Ang Eng Ung. Sabdan atma iki Nging Ngang Ngeng Ngung. Anging sami kawah, sami suargan dadinia.

Malih nembah matur Sang Putra kalih. “ Iggih Ratu Sang Resi, asapunapi awinan sinangguh kawah?, sinangguh suargan?, eling kawula pukulun” sumawur Sang Yogi Swara, uduh ranak ingsun, sapuniki parikandan ipun: Dasa bayu dadi Daseng driya, Panca Bayu dadi Pancendriya, ika tunggal dadi tatiga, Bayu Sabda Idep. Malih nunggal dados kekalih, ne kekalih nunggal dados asiki, yan sampun puput punika ilang letuhe,suarga juga kepanggih.

Malih matur Sang Putra kalih, “ Singgih Ratu Sang Resi, sapunapi panunggalan punika?, sumawur Sang Resi Brata, sapuniki cening: ne mewasta Dasa Bayu matemahan dadi Dasaksara, iki aksara nia: Sang Bang Tang Ang Ing Nang Mang Sing Wang Yang. Malih nemewasta Pancaksara iki sastra nia: Sang Bang Tang Ang Ing.malih nemewasta Triaksara, iki suarania: Ang Ung Mag. Malih ne mewasta ruwa bineda puniki: Ang Ah. Malih Eka aksara puniki: Wong. Puput panunggalan ipun. Malih wenten Tri aksara, nora hana suara nia:         ,   O   , O , yan nunggal puniki,        . amunika pangresep puput Sang Siwa Resi, anging arang jadmane manggih, yan tan panugrahan Sang Hyang Suksma, punika hawinan Sang mahyuning tutur dharma kapanditan, mabresih sekala,

apan Sang manusa meraga sekala, malih meraga niskala, sekalane bresih, niskalane pag bresih, mapan meaduk niskalane teken sekalane.

Nembah matur Sang Putra kalih, “singgih ratu Sang Resi, warahana dena terang kawula weruh, sumawur Sang Resi Brata, uduh cening, sapuniki kawite: saluiring pangan kinum I Meme ne, muah pangan kinum I Bapa ne, ika sarining pangan kinum dadi kama, malih kamane dadi manusa, manusane mawak letuh, apan kadaden kama, kadaden getih, ikaletuh sekalane, kulit balung sumsum ika kawah arane, ane mewasta suargan, bayu sabda idep, rasa menget, ikakabeh suargan. Malih isin punika, Khala Atma Dewa, keadukang ring kamane, Khala Atma Dewa bareng letuh, kerana ada neraka sekala neraka niskala, nyusup ring manusa, ane mewasta neraka sekala: peceng, perot, mati ala, gondong, kutung, kiting, udug, buduh, ayan. Ne madan neraka niskala : Kenehe sakit ati, bayu sabda idep, rasa menget, sami neraka krana ada mati megantung, nebek iba, ngamuk, punika dewa khala ia ring raga sami neraka, numadi ngaba bering, melaggendah, punika krana ada predana idup, predana mati. Malih ne mewasta predana idup, bawu lekad, matelah – telah, kepus pungsed, matelu bulanan, mekalah – kalahan, makala hiyas makala hening,  madudus mawinten agung, punika ngawe bresih sekala idup, Malih predanane mati, nutugang make telun, matelah – telah solas dina, ngaben matuwun, nyekah mukur, punika gawene, sama lawan matelah – telah kepus pungsed samania, yan Sang Resi nora weruh mawak Sang Hyag Atma, brana telah Sang Hyang Atma kesasar, yan Sang Resi weruh ngawas Atmanira, malih weruh angarad Sang Hyang Atma, tur molih panugrahan saking brata tapa weruh angarad nyaman Sang mati, pilih suarga Hyang Atma, krana Sang Resi tan surud ngamong brata tapa, ngalih panugerahan, punika ne sadyayang pisan. Malih yan mekalah – kalahan miwah nubah nelu bulanin, ngempugin metik jambot, aja ngumandel balian magenta, tan sida karya, apa krana keto, apan Sang wawalen tan weruh ring kanda, kandane dumadi jadma, ika krana tan sida karya.

Malih matur Sag Subrata muah Sri Satyakreti, “inggih ratu Sang Resi, sapunapi maka patut predanane? Mangda tan salah para, yan mrastika rare, nelu bulanin miwah ngotonin?. Sapuniki cening kraman ipu, malih Sag weruh ring tattwan raga, wenang ngantebang bantene, apa krana keto, apan Dewa, Pitara, Khala, punika sareng katiga ngraganin Sang rare, matemahan bayu sabda idep, khala dewa dadi bayu, dewane dadi idep, atmane dadi sabda, punika ne tatelu nora belas – belas, ilang abesik ilang makejang, teka abesik teka makejang, Sang atma ajak dumadi dadi manusa, atmane dadi urip, dewa khalane dadi bikas, krana dadua bikase, ala teken yu, mati idup, pules ngendusin, dharma badohos, belog ririh. Gunane masih dadua,gunan khalane dadi leak, dadi gering. Gunan Dewane dadi balian, dadi ubad, yan prasteka manusa, yan tan weruh ngarad khala, ngarad dewa, ngarad atma, nora sida gawene, banten telah kutang di margane, sama nia, yadin Sang Brahmana Resi, muah Sang Bujangga Resi, yan tan samangkana, tan sida gawe kojarania, Resi corah ngaran nia.

Matur Sang putra kalih,”tembe tan keneng raja pinulah kaula umatur, sapunapi awinan sinagguh corah, apan Sang Resi ngregep Weda? Sapuniki cening tingkahe corah, dudu wedania angge ngawedain, dudu sapa nia angge nganteb, dudu pengastawa nia angge ngarad, ika mekrana corah, asing corah ngaran dusta, apan Sang Resi kabeh meraga patirtan, wenang ngadu dharma pitutur, mangulah brata tapa, mangregep dharma yukti, triwikrama, catur buja.

Malih matur Sang Putra, “ Tabe pukulun kawula matur, nuwun terang kawula, ring rasaning tri wikrama, muah rasaning catur buja” Sumawur Ida Sang Resi, sapuniki cening! Patute Sang Resi, ne mewasta tri wikrama, mangregep Sang Hyang Tiga Wisesa, Sang Hyang Jagat Wisesa, metu ring bungkahing bayu, Sang Hyang Antara Wisesa metu ring bungkahing sabda, Sang Hyang Adnyana Wisesa metu ring bungkahing idep, iki pengastwa ring Sang Hyang Jagat Wisesa: Wong Ang Sang Hyang Jagat Wisesa metu sira ring bayu alungguh ta sira ring bungkahing adnyana sandi, Wong Wong Sri jagat guru paduka yanamah swaha, poma. Iki pengastawa ri Sang Hyang Antara Wisesa:  Wong Wong Sang Hyang Antara Wisesa yanamah swaha, metuha sira alungguh tengahing adnyana sandi, Wong Wong Sri Jagat guru paduka yanamah swaha, poma. Iki pengastawa ne ring Sang Hyang Adnyana Wisesa: Wong Mang Sang Hyang Adnyana Wisesa yanamah swaha, alungguha sira ring tungtunging adnyana sandi, Wong Wong Sri Jagat guru paduka yanamah swaha, Poma. Sapunika pengastawane  ring Sang Hyang Tiga Wisesa, anging pada gelah sisyan.

Malih matur Sang Putra, “ Inggih ratu sapunapi awinan masisyan? Kene cening! Apan mulania tatelu bikas nia, tatelu jele, tatelu kawah, tatelu suargan.

Malih matur Sang Putra, “Iggih ratu Sang Resi, awinan kerawos tatiga kawite, tatelu bikase, sapunapi katerangan ipun? Sumawur Sang Resi Yajnya,yan kawite tatelu, bayu sabda idep, ika tatelu, ne madan kawah tatelu, alan bayune kawah, nga. alan sabdane kawah, nga. Alan idepe kawah, nga. Rahayun bayune suargan, nga. Ika ngaran, 3 ,ring bayu sabda idep. tunggal papa suargan Sang Manusa. Dadi ala muah hayu, saking irika marga nia metu, dadi guna ala, muah dadi guna hayu. Muah gunane ala: anesti, nawat aneluh, angleyak, ane awaking ibuwes, magenah ring gumi badol, di pesambungan basang wayahe, ring basang ngudane, di pegantungan kakondone, sareng Sang Anta Preta, Sang Khala,  Sang Bhuta, Sang Dengen. Ne awakanga teken ni buwes irangdeng jirah, Icalonarang, I ratna mangali, I larung, I kekek, I guyar, I gadebong basah, I gandil, I misa wadana,I lendi, I katepeng reges, punika sami sisyan I rangdane, guna nia patpat paturu luh, madan I ji, I melok, I dedes, I lenyad, paican Bhatari Durgha, magenah di geber layahe di beten,  I Dewa Dalem Mraja Pati di bongkol layahe, tomadan Setra Gandha Mayu. Malih yan ngaggen pangawisesan, Sangkep ke Gunung Agung, I Manusa Sakti regep, nunggal ring Sang Atmane Sang manon khalane, Angga Pati, Mraja Pati, Banas Pati, Banas Pati Raja, malih purwanggana, suptanggana, jayeng rana, punika

sami ajak, malih mantra kaputusane itung, yan Dalem Sumeru Dalem Ketu, Dalem Sinunggal, I Dewa Dalem ajak, tunggalang ring Sang Manon ring I Manusa Sakti, saluiring putusan tunggalang ring Sang Manon ring Manusa Sakti.

Yan Sang Resi, I Kulisah nunggal rig Sang Manon, ring Manusa Sakti, nyamane ajak mabresih, mebrata, mayasa ajak kawukin, medahar meambuh ajak, ane regep awaking, Siwa, Sada Siwa, Prama Siwa. Sang Hyang Dharma Siwa, punika regep, anging nyamane sami bresihin, Dewa Khala Atma ri negep bresihin, aja ngandel mabresih aji banten, malih mabresih aji toyan Sang Brahmana, muah toyan Sengguhu, Toyan Dewa. Kulit Daging Otot Balung Sumsum punika balih akna, Bayu Sabda Idep Rasa menget, ika nora akna, kunang pabresihan punika brata yasa, yoga semadi. Apa krana keto, sekalane mabresih sekala, nisakalne mabresih niskala, ne mewasta niskala Dewa Khala Atma. Punika durung bresih.

Malih nembah matur Sang Putra, “Inggih ratu sapunapi reh sampun bratane wai anggen? Uh cening Putran igsun, sapuniki margan punika, yan Sang Resi weruh amarga kasuniatan, weruh ngastawa ngarad Khala, ngastawa ngarad Dewa, malih weruh ngarad Atma, tur weruh ngatonang atmanira, ika ngaran Sang Resi putus, yadyan Brahmana, Bhujangga, Satriya, Arya, kasamen, yan sampun katon denia Sang Hyang Atma, wenang sekama – kama manah nia, ika ngaran wong menak, sida kang gawe, poma.

Malih nembah Sang Putra sraya matur, “ Inggih paduka Sang Resi, kadi tityang wadon sapunapi patut tityange? Keni sampun anggen tityang sisip? Sumawur Sang Resi Anggastyaprana, duh cening anak ingsun, sama Sang wenang Sang Kakung lawan Sang Wadon, apan tunggal kawite nguni. Kama pada kama, bayu pada bayu, rasa pada rasa, anging apang priksa ngamong manah, lamun kurang priksa teken raga, ala kepanggih, lamun priksa ngamong manah rahayu kepanggih, apan matunggalan sekalane lawan niskalane, ala sekalane, nisakalne bareng ala, ayu sekalane, niskalane bareng ayu, suarga sekalane, niskalane bareng suarga, apan sekalane dadi wadah niskala.

Nembah matur Sang Putra, “Ratu paduka nunas terang kawula. Kulit daging otot  balung sumsum ragan ceninge niskala, Atmane, Mengete, Uripe, punika saling kretiyang, awana ada kreti idup, luih kreti mati, apang pada nemu rahayu, ala ayune sami di ragan ceninge. Ane ala sakeng Khala wetunia, ika mewasta kawah, ngaba neraka. Ane ayu sakeng ayu wetunia, ika ngawe suarga, ika ngaran suargan, ane sekala, Sang manusa ngaba, ane niskala Sang Atma ngaba, krana ada papa idup, muah papa mati, ne madan papa idup, ane keni gering agung, wusan mekrama dewa. Ne madan papa mati, ne mati salah pati, dadi kumandang, tektek lintah, iras iris poh, punika puput warah ring cening.

Malih matur Sang Putra, “ Inggih Ratu kadi tityang sapunapi patute? Kene cening, sami sakolahin, apan sami di ragane, Dewa, Khala Atma, sami diragane, Atmane dadi panunggalan, cening dadi umahne, dadi guna dadua, gunan leyak ring gunan balian, krana dadua lakune, ala ring ayu, pules atangi, papa suarga, sugih tiwas, pati ring urip, belog ririh, darma bedohos, olas bangga, tresna gedeg, mula metimpal Khalane ring Dewane, krana anake maturan antuk nasi warna,  pangredanan Khala,  ika pang cening uning, sami sedeng astawa, pengastawan atma, yan nora sapunika, nora ada nampi bantene, prabeya kutang tengah margane saminia.

Malih cenig sastrane ring ragan ceninge wilang, ane magenah di lontare orta puika nora wenten guna nia, kewala orta punika sastrane magenah rig raga punika dadi guna, dadi sidhi sakti, wetuning bayu sabda idep, luir nia iki: yan kawite sarin pangan kinume, ampas nia dadi bacin, dadi enceh, sarin nia dadi kama, saking Sang Lanang kama jaya, nga, saking Sang Wadon kama Ratih, nga. Ika matemu ring jeroning weteng Sang Ibu, magenah ring gedong kreti, ring telenging adi pati, punika kewastanin antuk Bhatara, dadi manusa, ada ludira yeh nyom, ari – ari luwu nyarengin, bayu nia dadi atma, sari nia dadi dewa, krana ada Kanda Pat Bhuta, Kanda Pat Dewa, Malih Kanda Sapta Atma, muah Nawa Sanga, malih Dasaksara, dadi tutur wasana kamoksan. Luir nia Dasaksara ring raga, kadi iki:

..

Sang                                  :           Ring Papusuh. Gunung Maha Meru, nga, Wetu nia   Siwa, Hyang Iswara, Dedari nia Hyang Indra.

Bang                                  :         Ring Ati genah nia, Gunung Samudra, Taman nia  Bagendra, buron nia Wilmana, Dewa nia Sang Hyang                                                              Yama, Hyang  Brahma, Senjata nia Danda, Dedari nia  Dewi Saraswati.

Tang                                       :           Ring Ungsilan, Gunung nia Gunung Lawu, Taman nia   Botrawi, Buron nia Naga, Dedari nia Dewi Talukih,                                                             Dewa nia Hyang Maha Dewa, Wetu nia Pandita, terus    ring lelata, Senjata nia Naga Pasah.

Ang                                         :           Ring Ampru, Gunung Tebang, nga, Taman nia    Winduratna, Buron nia Garuda, Dedari nia Dewi                                                             Rantanaji, Dewa nia Hyang Wisnu, Terus ring tingal,   Wetu nia Prabu.

Ing                                          :           Ring pegantunganing Ati genah nia. Gunung nia Arga                                                        Manik, nga, Dewa nia Siwa Guru, Dedari nia Sri                                                                  Wirocana,

Nang                                      :           Rig Peparu, Gunung nia gunung Matoya, Taman nia                                                          Ksari, nga, Sang Hyang Mahesora, Dedari nia Sri Maha                                                     Dewi, Terus rig irung, Wetu nia Brahmana.

Mang                                     :           Rig usus agug genah nia, Dewa nia Hyang Ludra, Dedari   nia Paduka Swari, Terus ring Lidah, Wetu nia Prama   Resi.

Sing                                        :           Ring Limpa genah nia, Dewa nia Hyang Sengkara,   Dedari nia Sri Maha Dewi, Terus ring irung.

Wang                                     :           Rig Ineban, Linggih Hyang Sambu, Gunung Ambala,     nga, Taman nia .Nadari, Buron nia Warak, Dedari Gagar Mayang, Terus ring Rambut, Wetu nia Bhujagga.

Yang                                       :           Ring Madya, ring pengantunganing papusuh, Gunung   Andabhawana, nga, Taman Pedadaran, nga, Buron nia   Winateya, nga, Linggih Bhatara Siwa, Panunggalan nia    Dedari kabeh, ring pengantunganig papusuh,   pangantugan ati genah nia Sang Hyang Urip,

IKI TUTUR PASATONE MUNGGUH RING RAGA:

Luir nia sami:

Bedawang Nala                               :           Ring telapakn suku kalih genah nia.

Sangga Wilutan                              :           Ring tundun batis kalih genah nia.

Sang Lembu Surang Gana           :           Ring matan batis tengen genah nia.

Sang Asu Gemplong                      :           Ring Wood batis genah nia, bulun awakne dadi     alang – alang aji, sabdane KOTOS dadi api ategal.

Sang Asu Yaksa                               :           Ring karna metu,

Ang Yama Raja                                :           Ring cangkem metu.

Kayu Curiga                                     :           Bulu matane di baduwur.

Sungga Kadutan                             :           Bulu matane di beten.

Segara endut                                   :           Letuh kenehe.

Segara Api                                        :           Brahman munyine.

Batu macepak                                 :           Song bungute.

Titi Gonggang                                  :           Layahe.

Tukad Gede                                     :           Pehese.

Ujan Gede                                        :           Yeh matane.

Geni Lem                                          :           Geden rambute.

Ika kabeh bisa mencana Sang Atma, awinan Sang weruh ring tutur priksa ring dewek. Apan saking dewek dadi ala ayu, krana tangar jadmane makeneh dadi pandita.

Malih nembah matur Sang Putra, “Inggih Ratu, sapunapi patut tangar Sang Resi? Sapuniki cening, tingkah jadmane sami meraga sekala abagi, meraga niskala abagi,tur ngelah meme bapa sekala, ngelah nyama niskala, ngelah awak sekala, ngelah awak niskala, punika pada baang mreta, pada baang kreti, pada baang genah. Malih memene sekala, ane ngalekadang deweke, Ibu Bapane niskala, ane nurunang atmane,

mewasta Bapa Nareswara Ibu Nareswari, nyamane niskala, Purwanggana, Isuptanggana, Isuranggana, Ijayenggana. Malih pangempune: Babu Lembana, Babu Sugian, Babu Abra, Babu Kakere, Malih ane ajaka lekad bareng, ari –arine dadi Anta Preta, Getihe dadi Khala, Yeh Nyome dadi Dengen, Luwune dadi Bhuta, punika ne patut ajak mabresih, makala hiyas makala hening, punika ne mawak niskala, Gawenin sahi sekala, yan nora weruh ngarad Bhuta, ngarad Dewa, pada tan sida gawe, yadin Sang Brahmana, malih Sang Bhujangga anggen, kado gawene, aja ngumandel balian magenta, yen tan weruh ring weda pengastawa, muah weda pengastawan banten,  malih wedan ngelis, punika sami wenang Sang Resi weruh, apan Sang Resi maka patirtan sekala niskala.

Matur Sang Putra, Ong Sri ya we namonamah swaha, “Inggih Ratu awinan tan wenang kumandel sapunapi? Apan Sang Wewalen malilen Sang Numadi, Sapuniki cening, Sang Wewalen nora weruh ngastawa pakalan Sang Rare, malih pada Dewan Sang Rare, malih Atman Sang Rare, malih ne ngeraganin Sang Rare, malih ne nurunang jadmane sami, punika tan kena pengastawa, iki pengastawan nia: Ih kaki Siwa Gotra Nini Siwa Gotra sira angatag kabeh, pada Dewane Sang Rare kula, Luir nia Hyang Jagat Wisesa, Sang Hyang Kemit Tuwuh, Sang Hyang Patunggun urip, Muah Sang Hyang Mretyu Jiwa, maka jiwane I rare kula, satekanig pekalan ipun, muah atman ipun kabeh, manyusuping ragane si bajang bayi, pulung kabeh ring ragan ipun, manusa nira pakulun, agaturang sarining banten pamredanan ipun, apan sampun tutug tigang sasih, pakulun manusa angaturin Paduka Bhatara, anyumput sari amukti sari, amesep sari amukti sari, sarining banten suci sukla, saha rerasmen nia genep, lelawuh miwah paider, kunang katur ring pekalan ipun, punjung pangkonan, nasi warna, enak sira pada mukti, yan sira pada puput amukti sarinig banten, manusa nira amilaku tuwuh amilaku urip, amilaku tirta pabresihan pangening, panglukatan panyuda malan, pangilanganing reged satekaning panumadin ipun, muah Sang Manumadi, uli Lanang uli Wadon, tekaning pangempun ipun, mangden sida bresih, dening tirta Bhatara, poma ratu poma, pada poma, pona, poma, poma. Srana yeh anyar mewadah payuk, bunga warna 11, samsam bija kuning, nunas di banten patelu bulane, ring sanggah kamulan, ring sanggah pangempune nunas. Malih penganteb baten Otonan: Mantra. Wong Mang Ong Mang, pukulun Kaki Among Nini Among, sira angamong atma bayuning manusa pukulun ingsun angaturang banten patatebasan pahotonan ipun si anu, penek agung penek alit, sata winangun urip, maiwak segara, ulam rumbah gile, jejatah calon, rerempah, waduk liklik bawi, sasak mentah daging semali, gerah gatel gerih kapiting gering agung, cicipan taluh sawung linembaran, panjungjung tunjung bang tunjung pinge, kalih suci sorohan prangkat idengan, pageh tuwuh pageh urip, banten taman hening jati kasundaran, peras panyeneng kajenengang dening Siwa Sada Siwa Perama Siwa, kasaksinin dening Sang Hyang Trio Dasa Saksi, manusa nira pakulun angaturaken sarining banten, pamilakun ipun si anu, sredah paduka Bhatara kahaturan mukti sari anyumput sari, yan sampun puput paduka Bhatara amukti sari

anyumput sari, manusa agung pamilakun ipun, amilaku rahayu, satekaning Dewa Khala Atma turunan ipun, sami amanggih rahayu, pakulun Kaki Lulut Nini Lulut, becik kana rajeg tuwuh ipun si anu,  sampun pinegat kekayonan wandira waringin, panuduhan widya dara widya dari, amepeking tuwuh watu, pukulun Begawan Kali Watu, amepeking tuwuh si anu, sungsung baru keneng raja pinulah, tan keneng sungsung baru, apan wenang wus nora, wus nora, 3. Pukulun Bhatara Mreta Buana,Bhatara Prajapati, muah I Bhuta Mretyu jiwa, wangsula akena atma juwitane si anu,apan sampun tinebusaning manusa ring madya pada, ulih akena atma juwitan ipun, angrangsuk ring raga kurungan ipun, anusup ring kulit ring daging otot balung sumsum, bilang buku bilang sendi, terus tekeng bayu sabda idep, kasusupan sarining urip, poma, 3. Nunas toya di bantene wadah payuk kedas, samsam bunga warna 11, bija kunig, mabyakawon, kawukin ajak sehananing Dewa Khala nia, muah atma nia arad kawukin, natab banten mahoton matoya sami ajak, matepung tawar mahelis arad apang bareng, yan tan keto nora sida gawene, ika krana aja ngumandel nengnengan, apan tan weruh ngarad Dewa Atma Sang numadi, Iki Pengastawan Bhuta: mantra, Ih Kaki Siwa Gutra Nini Siwa Gotri, sira angatag sanak ingsun kabeh, Anta Preta, Bhuta, Khala, Dengen, muah Anggapati, Mrajapati, Banaspati, Banaspati Raja, malih Babu Lembana, Babu Sugian, Babu Kakere, muah I Jelahir, I Makair, I Mokair, I Selabir, abresih konkon ametu kabeh, mabresih mabiya kawon, malukat mapahening hening, sareng kelawan tang hulun de rahayu. poma, 3.  Iki sabdane ngajakin, yan meambuh genahang ring kulit sirahe, yan medahar ring bongkol layahe genahang, yan kayeh rig kulit genahang.

Malih matur Sang Putra kalih, “Inggih Ratu Sang Resi, punika Sang Manusa reh Dewa Khala ngawakin, sapunapi antuk mangda sami rahayu” uduh cening anak ingsun, pagawen Sag Hyang Tuduh, Dewa Khala Atma, katunggalang dadi asiki, suba dadi abesik kasusupang di kamane, kamane dadi manusa, punika bareng krana sai – sai. yan ilang, ilang makejang. yan teka, teka makejang. Dewa Khala Atma, dadi bayu sabda idep. manusane dadi umah. umah Dewa, umah Atma, umah Khala. Krana anake mrasteka manusa, tatelu ngarepang pengastawa, pengastawan Bhuta, pengastawa Atma, pengastawan Dewa, yan nora sapunika, brana kutang tengah rurunge samania. eda cening nora ngugu daging tutur paican kawi, duk bawu nurunang manusa, yan Khala Dewa, tan hana manusa, lacur Dewa Khalane yan manusa tanpa atma. Mati kang manusa, yan Dewa Khala tanpa Atma. Kesasar kang Dewa, muah Khala, Sang Hyang kawah mala kreta. Ika mekrana Sang Manusa tangar. jawat ring Meme Bapane sekala, lamun nora patut tingkahe, ya dadi musuh, yadin nyamane niskala, yan patut bahan nasarin, ya bisa tulung. Ika awinan Sang Resi ngulah brata tapa.Medana manah rahayu, nirmala, ngalih panugrahan.

Malih matur Sang Putra, “Inggih Ratu Sang Resi” sapunapi palikraman Sang nangun brata? bawu ngawit manahe? Sumawur Sang Resi Anggastya Prana, inggih cening sapuniki, ngaturang piuning ring Dewa Kamulan, mangde Ida nyaksinin, malih Kaki Siwa Gotra Nini Siwa Gotri, ika piuningin, apan satingkah Sang manusa, Ida nyaksinin. Ida nyaksinin sami, sareng Sang Hyang Tiga Wisesa, sehanan Khalane ajak mebrata, sehanan Dewane ajak mebrata, sehanan Atmane ajak mebrata, mahelis matepung tawar ajak sami, medahar ajak kawukin. Yan gunan baliane anggen, deweke madan I Kulisah, yan guna leyake anggen, deweke I Bues arane. Yan gunan pangwisesane anggen, awake I Manusa Sakti arane. Yan kuranta bolong anggen, awake Sang Manon arane.

Malih matur Ida I Putra, “Inggih Ratu Sang Resi” sapunapi pangregepe rikala ngastawa? sapuniki cening,

Nini Siwa Gotra bungkahing rasa nirmala genah nia, Nini Patni Musti sareng.

Kaki Siwa Gotra, malih Bhagawan Duwi, tungtunging rasa niramala genah nia.

Nini Bhagawan Penyarikan, Tungtunging sabda Sang Hyang Lumanglang.

Nini Bhagawan Saksi, bungkahing ati.

Kaki Bhagawan Saksi, tungtunging ati.

Sang Hyang Trio Dasa Saksi, ring Bayu Sabda Idep.

Sang Hyang Jagat Wisesa, uriping bayu genah nia.

Sang Hyang Antara Wisesa, Uriping sabda genah nia.

Sang Hyang Adnyana Wisesa, uriping manah terus ring Adnyana nirmala.

Sang Hyang Hening tungtunging idep.

Atmane meraga Sang Hyang Tunggal ngebakti, ngaturang saluiring gawene, angaturang banten, tampi ikang Dewa, Ida sami rawuh tur nampi, yan tan sapunika nora ada nampi, mebagian – bagian gawene.

Malih matur Sang Putra, “Inggih Yang Ratu yan sapunika, mekadi bawos I Ratu, sami wenten penganteb saluiring banten? sumawur Sang Resi Anggastya Prana, uduh cening, yan turut kadi linging sastra gamane, sami wenten sapan ipun,

Matur Sang Putra, “Inggih Ratu yan janmane alaki rabi, wenten pali kraman ipun? sumawur Sang Resi, inggih wenten cening, yan tan wenten sapa, kadi patemun kidang menjangan I mausa, ane sampun terang merabi ana sapa, mangde suka pada suka, yan tan suka Sang Istri, sampunang mari kosa, ngawe ujar ala, kaget Sang Istri sebet ring dewek, ika anggen rabi ika patemune ala, atut dadi ngelah pyanak,  pyanake ngaba gering malagendah. tur kual pangpang ring Meme Bapa, nyakitin Meme Bapa wekasan. yan lacur kereng ngelabuhang, keto ala nia, krana sapa rahayu. Malih yan ngidam Sang Rabi, hana sapa nia malih, pangurip kama pangurip manik, ika sapa nia, malih yan sampun gede belingan nia, malih ada sapa nia, panglukatan beling, pabresihan, pangurip bayu, panuntun atma, panuntun bayu, krana weda atma raksa, malih yan nia

nyakit, ada sapa malih, panyeseh, pangentak rare. Di lekad rarene ajaka  patpat, yeh nyom, getih, ari – ari, luwu, lalima maring rare, malih pengenem tai langlang, punika ngawenang reged Sang Rare, punika bresihin sami, ika gawenang banten, tunasang ring Dewa, idihang rig manusa, apang ya bresih, ane nganteb bantene, apang priksa ngarad khalan ari – arine khalan getihe, khalan luwu, khalane yeh nyom, khalan pelem, khalan tain langlang, ika apang bresih sami.

Malih dimaran nyane lekad, mategesin Sang Rare, adayang pejati ring Ibu Pretiwi, iki sapan pejatine : Mantra, Ih atangian Ibu Pretiwi, I Rare Bajang metu ring jero weteng, tiba maring sira, sareng sanak nia patpat, lalima kelawan rare bajang, tampi den rahayu, pada hayu, wehana kajenengan tuwuh, kajenengan urip, satekaning sanak ipun kabeh, poma, 3. Malih sambodana ring akasa: Mantra, Wong bhur buah yanama swaha, pukulun paduka Sang Hyang Akasa, I Bajang Rare wuwus metu sakeng jero weteng, sadulur lawan ari – arin ipun, lugrahana kaula ingiyas ending iris pering, agawe maka bresih ipun I Bajang Rare, yan sampun palas ipun ring ari – arin nia, satekaning luwun ipun, paduka Bhatara masawitang ring Ibu Pretiwi, asungana rahayu aweta hurip, poma, 3.  Malih pasabondana ring Pretiwi: Mantra, Ih Budaya yanamah swaha, atangya IBu Pretiwi , anak ira akarya luang, metu Ibu Pretiwi, anak ira amendem ari – arine I Bajang Rare, tampi den rahayu, apan mulane sakeng sira, mangkin mulih ring sira, tampi den rahayu, awehana pageh tuwuh pageh urip, urip waras lunas lanus, tan ketaman dening gering, saking asih nira Sang Hyang, poma, 3.

Sapunika parigana Sang manusa yan Sang weruh ring tata kramaning kemanusan.

Malih matur Sang Putra, “Inggih Ratu yan sampun kepus nabin ipun? wenten predana malih? sumawur Sang Resi, wenten patut palikrama, tunasang pabresihan ring I Dewa Kamulan, daksina banten asoroh, nasi warna sapupute, tur menampiang Sang Rare, tunasang toya, nasi warna di jalane manak asoroh, tur ngutang reget bajang colong, malih di luwune metanem, banten nasi warna, punika bresihin, tunasang ring Dewa, idihang ring usada yeh pabresihan, yeh pebajangan, sami bresihin genahe manak, Meme Bapa nia anake cerik, bajang colonge, mahelis mabresih matepung tawar malukat mapehening –  hening. Anging Khalan Ari – arine, Khalan luwu, Khalan yeh nyom, sami bresihin, sampun nia bresih tunggalang ring I Bajang Colong, kutang ring marga, anging pasawitang ring I Bhuta Bragenjong, iki sapa nia: Mantra, Ih kaki Siwa Gotra Nini Siwa Gotra, sira angatag I Bhuta Bragenjong, I Bodo, I Cili Gendruk, I Cili Mareka, Ingsun angutang Bajang Colonge I Bajang Rare, tampi dena becik, aja aweh tulah mangeringin I Rare Bajang, anak ira Bhatara Guru, balikana wehana rasya rahayu kajenengan urip, urip waras dhirga yusa hening, poma, 3.

Yan nigang sasihin, kadi iki sapa nia. Mantra: Wong Ang Ung Mang, pukulun Kaki Empu, sira pun sakabeh tekeng Dewa Atmanipun, uli lanang uli wadon, akona metu

saking anggane si anu, ingsun aweh tirta pabresihan panglukatan panugrahan Sang Hyang Suksma, poma metu sira kabeh, poma, 3.

Pangregep Dewa nia genahang ring sirah, khala nia ring cangkem, atmania ring rahi nia genahang, raris toyanin, maketis, mainem, masugi, puput. Malih ya apasang tebus, iki sapa nia, Mantra: Ih Pakulun paduka nira Sang Hyang Suntagi Manik, Sang Hyang Kemit Tuwuh, Sang Hyang Patunggun Urip, sira angamong atma bayune si anu, maka satus akutus satus sawelas, satekaning Dewa Khala nia sami, asuk akna ring bayu sabda idep, muah anusup ring rasa menget angen – angen, ring adnyana sandi, Pukulun Kaki  Among Nini  Among, among dena becik, bayu atmaipun si anu, yan hana panyengkala rawuh, sira anulakang  sehananing dhurga kabeh, uling lanang wadon anatab banten predana pahotonan ipun si anu, sakareng abresih asisirih sira kabeh, masegawu matepung tawar, mahelis degdeg, magawe degdeg atma bayun ipun, amilakuna tirta pabresihan, panglukatan ring Guru Siwa, muah ring I Dewa Batur Kamulan, bakti ring I Dewa Puseh Dalem Segara, sami paduka Bhatara asung tirta pabresihan, panglukatan panyuda malan, magawe bresihning reged di sarira,katiban tirta wedan Bhatara, bugkah kedas ilang sebel kandeling sarira, poma sira kabeh pada poma, poma, 3.

Iki pangincep ring raga. pasucian ring raga, pinaka kaputusan. Iki mantra nia.

Iki mantra masugi:             Wong waktra parisudamam swaha.

Iki matra mandus:              Wong Parama Gangga mreta yanamah swaha.

Iki mantran meambuh:    Wog Kesa mretamam swaha.

Iki mantran masisig:          Wog Induh tekita kamung Hyang Sang Hyang Saraswati  sangkaning  hati huta, kita sangkaning hati huta, andeleng tungtung tanga, hatining janma prawatwi kabeh, Wog sidhi pala nia.

Iki mantran parawupan, mesrana toya ring sibuh cemeng, inum merawup sugiang pada ping 3. Mantra:       Wog Sri Dewa  manurun Pandita wak sariranku, mangguh aku ring  buang putih, Dang Hyag Sakiran dening kumkum, mrebuk arum gandane awaku, karungu dening kadehaning ulun, wastu wong tumon ring awak sariranku, teka asih, teka  asih.

Iki pangeger, srana pucuk bang sekar akna, Mantra:

Wong sekar Wari bang tumbuh nyane duwuring pratiwine  akasa, makenyah aku dadi bintang masiluman aku dadi bulan    matan ai, teka lengleng sula hatine wong kabeh aningalin awak sariranku,  kedep sidhi mandi mantranku.

Raris sekarang!

Iki pengater – ater. Srana cempaka kuning sekar salimpetakna. Mantra:

Wung Sang Hyang Cening sukunku kembang anwaribang,   kuning kapoma jenar temen, irungu sabda swaranku                                          angidung, bentar buyar kepangater – ater, kerut atine wong   kabeh, tumingalin awak sariranku, teka welas asih atin wong kabeh, tumingalin awak sariranku, teka sidhi kedep

                                                mandi mantranku,

Iki mantrane lenga tanusan, lisah akna.Mantra:

Wong lenganku lenga kama jaya, ingapunang dedes tingalun jawa, kapoki teka ring bali, manyakupa nyampunu atine wong kabeh, teka welas asih ring awak sariranku, teka asih,3.

Iki pemandi suara, Srana toya mewadah tambang cemeng rawupakna, Mantra:

Wong manik Brahma Wisnu kecapku mandi, suaranku mandi, mandi mangko, mandi tembe, teka mandi, mandi, 3.

Iki pengasih wong wiroda ring sariranta, srana iduh ring sorig lidah, colek dening linjong, basmayang, Mantra:

Wong gatranmu megatra ring aku, gurunmu maguru ring   aku, Dewanmu madewa ring aku, Wung reya reyanduh    baranti, atma jiwa tanpa jiwa.

Iki mantra lekasakna, sing genah wenang sakti temen. Mantra:

Ah Ang mara jayang braja swaha, Wong ksmung ucyate,  guna,9.

Iki mantra makemuh, Matra:

Wong sobala kosah, joh sumirating buwana, lunga kajoti,  lunga papa klesaning ulun, teka Sang Hyang Ayu mresiti  sariraning ulun, purna jati ahening.

Iki mantra masugi, Mantra:

Ih Sang Hyang Ratih mungguh ring ati, bagus anom menggep    raspati, tan nana tutuweken, bresihe wana tuwet ahening.

Iki pinungkul agung, srana teleng putih sekarakna, Mantra:

 Wung Bhatara Wisnu atungguh ring awaku, Wong Bhatara  Brahma atungguh mukanku, Hyang Baruna atungguh ring  siwa dwaranku, manusa sato anelengku teka rep sirep, kukul dungkul, 3.jeng,3.  aja wera!

Nihan panugrahan Bhatari Dhurga, Mantra:

Yang Ang Ae Wog Kang. aywa wera!.

Iki pamegeng, ngaran, reh manuding, Mantra:

Wong tangko tikel bungeng anembah,kukul adungkul, kukul rep sirep, ngeb tumengeb, 3. sidhi mantranku.

Iki pedawutan bayu, reh asidakep maliat manyileng, Mantra:

Cwong Clong Grong aras ira Bhatari Dhurga, Mang Wong   Wong Rong Pong mebot bol, Cwong Clong Grong apraya    ngrampuh, Ida Bhatari Dhurga, bedah, 3.

Teki pengasih desti, srana, masuwi, Mantra:

Duh Dewa Pangeran Jambong, kasih leake ring pangeran, kasih ring aku, darmaang ngadurgadestine mai,  pangeran dini nongos, lah poma, 3.  

Iki pematuh sarwa baya kabeh, srana, sekar wenang, anggen pengalah kwasa, Mantra:

Wong Ang Deta Deti, amatuhana sarwa galak, sarwa   masiung macaling, cala tinawan, I mecaling ratuning desti,   aku suba nawang, duk I dukuh jumpungan madewa sraya  ring Bhatara Gunung Byaha, polih panugrahan aeng, sidhi   mandhi pangucap nia, jerih ikang sarwa leak, ya ke leake di     bali, tani ya takut, leake di nusa pada engeb ring aku, Ang  Ang kumawasa, apan aku jerihing sarwa galak, sarwa bhuta,  sarwa desti, metu ring eka cara, sidhi bhawantu. 

Iki pamungkem desa, Srana, masui sembarang, aywa wera, Mantra:

Wong Bhuta bhutinem, sarwa bungkem, sing teka pada bungkem, 3. Wong.

Iki pangincepan Pemangku ring pasraman pekraman, Wong awignam astu nama sidyam. Iki panugrahan ring Bhatara, Srana, sekar sekarakna, Mantra: Wong Sang Hyang Eka wara Sakti, malingga ring batur petak, masiluman aku dadi manusa sakti, malih masiluman aku dadi Sangkul Putih, wenang aku ngayab Bhatara, poma, 3.

Iki Siwa Sada Siwa Prama Siwa, ring bayu sabda idep. Ang Ug Mang.

Iki kunang yan Pemangku ring Khayangan, pengastawa nira wenang, srana, Sekar putih sekarakna, idepang Sang Sangkul putih ring Siwa Dwara,  Mantra: Wong Sang Hyang Sangkul Putih dudukun sakti panyisikan, sudha sidya labda paripurna, Ang, 3. Iki pinugrahan Khayangan, wenang sira nungkab Khayangan, Mantra: Wong singgih pukulun Sang Hyang Sangka Susuhunan, sampunang mamilara hulun, dening hulun sampun kalugraha denira Sang Hyang Pasupati ring tungtunging sameru jambu dwipa, Wong Sang Bang Tang Ang namu namah swaha,  3. Iki mantra pasepan rumuhun srana anguntap, Mantra: Wong menyan arenge Sang Hyang Renuk, kukuse Sang Hyang Teja Putih, jati nanasing katurun doningsun, poma jati, Wong

Iki Pengastawa Bhatara Sasuhunan, Mantra: Wong anugraha manoharem, Dewa data nugrahakem, Arcanem sarwa pujanem nama sarwa nugrahakem, Dewa Dewi maha sidhi ajnye kana mulat midem, Laksmi sidhirghayuh, wigna suka wredhinta, Wong Sri pangarcana yanamah swaha, Wong Sri Anugraha yanamah swaha, atyestipramem dyanem,, atyesti Dewamem sridem, sarwesti eka dasamua sarwa Dewa Predhana yanamah swaha.

Iki pengastawa pengaksama ring Dewa, Mantra: Wong anugraha manoharem, yarcanem sarwa pujanem samala winasanem, Dewa Dewi Maha sidyem, Dewa datem anugrahem, Sang Eka kawyem anugrahem, Sarwa karyem minadekem, Hyang mano jatem nugrahem

Iki Pengastawa Dewa ring Kamulan, Mantra: Wong Dewa Dewa tri Dewanem, tri murti linggat makem, guru purwem gurupadyem, guru tattwem guru rupem, guru rekatmakem dewem, guru pantara ri dewem, Brahma Wisnu Iswara Dewem, jiwat manem tri lokanem, sarwa jagat pratistanem, sudha klesa winasanem, wisyantu Dewa sampurnem, sarwa roga wimurcate, Khala Khali kamoksanem, sarwa Bhuta winasanem, Wog Yanam Siwaya.

Iki Pengastawa ring Hyang Kamulan, rikala mapinunas, Mantra:Wong pukulun Hyang Guru Kamulan sira ngareka ring bwanantara, sira weruhing rupa warna, sira anglukat janma manusane si anu, bresih dening tirta Hyang Maha mreta, Dewa Nawa Sanga mresihin sarirane si anu. santya tan sinaktyan, mur hilang lara rogane si anu, Wong Sidhi rastu yanama swaha

Iki Pengastawa Sang Hyang Surya, Mantra: Wong Siwa Raditya jagat nata, tri Dewata sakti wiryem, jadma pada hitambaktyem, wara nugraha narcanem, surya candra byuh manuharem, akasanca pataranem, jadma madya nugrahakem, ngarcanem Dewa uttamem.

Iki Pengastawa Sang Hyang Brahma, Mantra: Wong Brahma nyatur bujemca, Brahmaatmaka kamurti, Brahmanem nawar, rakta warnanca, Brahmana yanamo namah.

Iki Pengastawa Sang Hyang Wisnu, Mantra: Wong Wisnu kyasura Dewaya, sunitem danu, kardastu cakra mani makratem, Wisnu uttamem, maha wiryem, Wisnu nyatur buja gori, Wisnu rasateng satmakem, Wisnu wyapaka suksma, Wisnu waya mora.

Iki Pengastawa Sang Hyang Ghana, Mantra: Wong namastute Ghana Pati, sarwa wigna winasa, sarwa upokara anwicitrem.

Iki Pengastawa Sang Hyang Sri, Mantra: Wong Sawitri Gayatri, Uma Tattwa maha Dewi, Wong Ang Hung Ang Hung Ang Ung, Wong Gring Dewi Sengkhara yanamo nama swaha.

Iki Pengastawa Sang Hyang Sri, Mantra: Wong Pretiwi sariram dewam, catur Dewi maha dewi, catur asrame Bhatari, siwa bumi maha sidhi, ring purwaning Basundari, Siwam patim Suprahoni, Uma Durgha Gangga Gori, Brahmi Bhatari, Wesnawi, Mahe Swari sangkomari, Gayatri Dewa Wigori, Arsa sidhimaha wari, Indra nisca mundi Dewi,

Wong Sri Dewi nawatya nama namah swaha

Iki Pengastawa Sang Hyang Durgha, Matra: Wong Semasa kastawa maha Dewi, Berawi preta baksini, Bhaga Wati turyata sye, Durgha Dewi namo namah, sekala niskala atmatwam, rodranti somya darayet, tasya detya wuwe tasye, Durgha Detya namo namah

Iki Pengastawa Khala, Mantra: Wong Byaktwa raksasa rupance, webaksyo twancayo punah, somya rupam mapnoti, am wanehem waradam amum. Krura raksasa rupanca, byakta yarakta locanem, prapnetisanta rupa twam, tamangde tri purantakem, trepti mada sangka irem, suksma sri wimbay syanca, yoni yuwati bhagawan, ajnyahem wigna karinem, Durge putrid samegore, sanggrame ripusangkate, agni coradi patina, agni graham winalini.

Iki Pengastawa Bhanaspati, Mantra: Wong krura raksasa rupance, wyaptang Bhanaspati sidyem, Singa Durgha maha sidyem, nara nanta maha sidhi, Wong krura Bhanaspati rajyem, singa krura maha sidhi, pisaca bhuta sarwa sidhi, sarwa jadma winasanem, Wong anugraha maha sidhi, Dewa Dewi nugrahakem, yarcanem sarwa karyani, sidhi mewantu awiryem, Wong Budha nugraha karanem, Dewa – dewa nugrahakem, sarwa karya prasidanti sarwa sidhi maha sukham, Wong hayu sidhi suka wiryem, wredhi prana suka hinem, Wog sudha mala mari mala, sudha papa mari papa, sudha wigna mari wigna, sudha upedrawa mari upedrawa, Wong sarwa sidhi ajnyana suksma yanamah swaha.

Iki pegastawa Bhatari Dalem, Mantra: Wong ngastute Durghantam, janmo prantyo taksisyam, pranamyoprabawaluktam, tumatangyam, awitongkhara, Wong Ong sradah tu Dewa atangyam, janma ngastawa Dewayam, Ang Ang

Iki Pengastawa Bhatara Puseh, Mantra: Wong Kharastu Dewatam, sarwa Dewa maha sakyam, praja nie santusu Dewam, lingga pasama susradi, arwi nio pramar dikham, pasasto Maha Dewa sadyam, padnyawam wekalokanam, Wong namo Maha Dewa Prasatyam, praja somya sojnya subhaktyam, prajnya wiwika lokanam, Ong Simo Maha Dewa presaktyam, praja semyadnya sabhaktyam, ngarcano Dewa pranamya, ngastute Dewana, Ong Siwa astu, 3. Sri Dantuwaradye Ang Ang Ang tretah uniawi paramo sidyam, Ong Yang,3. Di Yang, 3. bhagyastu triwitengkhara niam swaha.

 

Iki Pengastawa Bhatara ring Desa, ring Bale Agung, Mantra: Wong namo tri kumbha pawakyam,  drewyam parastawa sidyam, bajra dupe yoga sidyam, danda moksalam

 

pramokyam, Ong Pasyang wru jedrastutyam, cakram yosutati subhaktyam, dalasti padma yoganiam, Ong Wawe syam sudha suniam, Ong Adah nityampa Dewam, Baruna Dewa sudewyam, praharcanam sudha adnyanam, nugrahang prawaksengkharam, Dewatam Barunastawam, sadha sudha astawa Dewam, pranwe murti susrame, mradre guyednyanang kharam, Wong garowata subhaktyam, samuwram subhaktyam ngkharam, rang wenangkhara sudha wakyam, jala nadyam pradhana syam, Wong rangka wenangkhara parosyantu, jadantu susrameng param, tri yogi khawarastutyam, pangkale wara waranam, Wong sri Wang sudhastu, Ang Hrong trityangkharam, pralapyatusta rostam, Gang Dang Mang Drotyam.

Iki samodaya pengastawa, pengastawa ring paduka Bhatara sami, Mantra: Wong Samodata Maha Siwaya, nara asta masanggaya, sayana modasanggaya, namostu bayu akasa, praptam siwa namasweha, Bhasuki nama swahaya, candra ditya nama swaha, Ghana Kumara iswaha, Saraswati Sri iswaha, Yama Indra ya sanggaya, rane srawana anggaya, kute wara Bharuna swaha, Wong Sarwa Dewa toya swaha, sarwaksara sukla swaha, danda bajro lembuda swaha, Dewata sri sangga muna, Wong pujitam, paramam dewam, dupa dipa carumdado, sarwa palam paya sanam.

Iki Pangastawa Sang Hyang Gangga, Mantra: Wong namasta Bhagawan Gangga, Namaste sitalambwapi, salila wimala toyam, swayambhu tirta bujanam, Wong Subiksata hatancaya, dosa kilwisana sanam, pawitra samaha tirtam, Gangga tepi maho dadih, Wong Bajranam maha tirtam, papa soka wonasanam, nadi puspa laya nityam,  nadi tirta tara priyam, Wong tirta nadi kumbasca, warna dehatmaka tranam, muninam manggalasca, howapica dato kasha, Wong Sarwa wigna winasayantu, sarwa klesa winasayantu, sarwa dhuka winasaya, sarwa papa winasa nama swaha.

Iki Pengastawa ngaturang Pangias, Mantra: Wong angiastu sarwaya Dewa ahyastu sarwa Dewatam, angiastu sarwa Dewanca, Wung khara ahyastutyam.

Iki Pengastawa ngaturang pabresihan, Mantra: Wong Gagga ganggumam, mamtalilaham,  Ong Ang Mang Dewa Gangga gangga tka sidhirastu nama swaha.

Iki Pengastawa ngaturang pasucian, Mantra: Wong Asucirwa sacirwapi, sarwa nama wopiwat, cintayet dahi syanam, sarwa sabyanta suci.

Iki Pengastwa ngaturang tigasan, Mantra: Ong Pukulun pahyas Bhatara Sakti, kahatur sarwa dodot rangkep, kali ahyasn puspa dewa Dewi, Ong puspani dewanam, puspa Dewa uttamam, puspa paridening puspa Dewa ya nama swaha.

Iki Pengastawa ngaturang malinggih, Mantra: Wong Pawupwam, papatmaham, papaatma papatsamaham, trahinam sarwa papebyah, kenaka becik marap santun, hia

karep, hina padem, hina mantra tatewanca, hina bhakti hina widhi, sadha siwa namostute.

Iki Pengastawa ngaturang penastan. Mantra:  Wong Gangga suka amreta ya namah.

Iki Pengastawa ngaturang cecepan, Matra: Wong Gangga suka amreta ya namah. Wong Gangga suci nirmal, kun amreta  ya namah.

Iki Pegastawa ngaturang wasuh tangan. Mantra: Wong Panca Saraswati, anata sabwana ya namah, yonityam rakta sawarna nila sweta mreta ya namah swaha. Wong Ung Rahpat astra ya namah.

Iki Pengastawa ngaturang segawu, Mantra: Wong wariastu pujaning hulun, pujaning hulun dirgha yusa, paripurna ya namah swaha.

Iki Pengastawa ngaturang penglukatan, Mantra: Wong Atma tattwaatma sudhamam swaha, Wong Pretama sudha, pratista sudha, caturti sudha, pancami sudha, sudha mala, sudha sudha desapta sudha lana, Wong sudha  wariwariwastu tatastu astu swaha.

 

Iki Pengastawa patirtayan, Mantra: Wong Ung Rahpat astra ya namah, Wog atma tattwaatma sudhamam swaha, Wong Wong Ksama sampurna yanamah swaha, Wong Pasupataye Ung pat, Ung sriyem bawantu purnam bawantu sukam bawantu swaha.

 Iki Pengastawa ngaturang Sekar, Mantra: Wong Ganda kusuma yanamah swaha.

Iki Pengastawa ngaturang sesarik, Mantra: Wong Ang Ung Mang Sang Hyang Tiga Guru, Sang Hyang Trejus Petah, munggwing bawu kiwa tengen, Sang Hyang Urip munggwing kaketeg, Sang Hyang Wisesa munggwing Ati, Tanguka ratna hayu pakeweh, sira sang pinangan asedep sedepan, Ong Maya Bhupati, Khala Bhupati, Dewa Bhupati, ya amah swaha.

 Iki Pengastawa ngaturang Panyeneng, Mantra: Wong Nini Panyeneng, Wong Paripurna ya namah.

 Iki Pengastawa ngaturang Tebus, Mantra: Wong Sah busana pukulun, sambutana dasamala apupul.

 Iki Pengastawa Lis, Mantra: Wog Pengadeganira Ki Janur Kuning, tumurun Hyang Dewata, angadegaken lis, Wong Nama Dewa ya namah, Bhatara Bayu angilakena lara roga sang elis – elisan.

 

Iki Pengastawa ngaturang Tetabuh, Mantra: I Khala Pitugtung, Khala Jati, Khala Wisesa, iki sajinira alapen, poma, 3.

 Iki Pengastawa ngaturang Segehan, Mantra: Ih Bhuta Presapa, Khala Wigraha, wisya mandi, guna dharma, iki tadah sajinira alapen, poma,  3. sing kurang luput.

 Iki Pegastawa beras, Mantra: Ang Ung Mang Sarwa Bhute mreta ya namah swaha.

 Iki Pengastawa penganteb, Mantra: Wong Prenamya bhaskara dewam, sarwa klesa winasanem, prenamya ditya siwartam, bhukti – bhukti sarwa pradem,

 Iki Pengastawa ngaturang Rayunan, Mantra: Wong Dewa bukti maha sukham, bojanem mreta sambratem, Dewa bhukti eka tusti.

Iki Pengastawa ngaturang prangkatan, Mantra: Wong Buktyantu sarwato dewam, Bhuktyantu tri loka nata, seganah separi warah, sawangga sidha sidhaksa.

 Iki Pengastawa ngaturang Sucilaksana, Mantra: Wong Suci laksana Dewa tri premana, pratimanca dewa kharajnya yastuti maha sakti, sepatika weda nasad, Wong Ang Ang Ung Ong prasayas spatika byonamah, Wong Nila tayes spatika astu laya titaya, ataya rupi tayo nia, Wong Ung Hrung Sri taya, gorayastuti byo nama.

 Iki Pengastawa pamuktyan banten, Mantra: Wong Bhuktyantu sarwato Dewam, Bhuktyantu tri loka natah, Seganah separi warah sawarga sada sidasa.

 Iki Pengastawa pengramped saluiring Banten, Mantra: Wong Tambola pancopacara, sampurna ya nama swaha, Wog Guru mapaduke byo nama swaha, Wog Hyang angaturaken sari, Hyang amukti sari pawitram, Wong Trepti prameswari, Wog Bhakti prame swara, sada canang banten saparipurna ya nama swaha.

 Iki pengastawa ngaturang linggih, Mantra: Wong Pukulun Sang Widya Dara Widya Dari, Dewa Ghana Resi Ghana Sira puniki manusa angaturaken saji linggih, menawi wonten sing kirang sing luput ampuranen manusa paduka Bhetara.

 Iki Pengastawa parisudhaan, anggen manyiratin banten, Mantra: Wong Pukulun sredah paduka Bhetara Sakti ring Gunung Agung, ring Gunung Lebah, Paduka Bhetara ngamijilang tirta, trebasaning telaga waja, salukat mangening tagel siku ring segara, anglebur aturane manusane, karemuhan ring Khayangan Sakti, muksah ilang maring wetan, maring kidul, maring kulon, maring lor, maring luhur, maring sor, maring madya, teka muksah ilang tumiba ring tengahing samudra moga jobalem, rastu sidhi swaha, Wong ayu wredhi, yasa wredhi, wredhi prajnya suka sriya, Dharma sentana wredhisca, santute sapta wredhayam.

 Iki Pengastawa sesantun, Mantra: Wong Berasira sira Sang sinuhun, pupucuking Sang Hyang Tunggal, pupucuking lidah Sang Hyang Guru, luwuring Sang Praja, paluput ring hulun sarwa karya wenang wenang,

 Iki Pengastawa Segehan Agung, Mantra: Wong saking Bhuta Dengen, Khala Peta, Bhuta Banaspati Raja, Sang Khala Sakti, Sang Khala Telu, Metu saking uri, metu saking arep, saking tengah, ya sira lunga amarah desa, yan sira mulih, ayuwa silih gawe, elingang unggwane sira, iki tadah sajine sira, banyu matemahan mreta, pukulun paduka Bhetara, menawi wenten bala iringan pukulun saking sunantara, iki yapwan mene, tadah saji nira, sekul cacahan, yan sira amukti, pada maluaran angilingin lungguh sowang – sowang, Wong Sampurna ya namah swaha.

 Iki Pengastawa sasirat toya, Mantra: Wong Sriyem bhawantu purnam bhawantu sukham bhawantu ya namah.

 Iki Pengastawa banten, Mantra:  Wog tangeya sopacara nama swaha, Wong Guru paduka byoha nama swaha, Wong sampurna yanama swaha.

 Iki Pengastawa Guling Bebangkit, Mantra: Wong Bhatari Durgha, Yama raja, Sang Wusana, Sang Mahaya Pati, Sang Raksasa, Sang Wil, Sang Dengen, Sang Khala Karung, Sang Khala Tumpung, Sang Khala Embih – embihan, Sang Khala Uduk Basur, Sang Khala Pejagalan, Sang Khala Ulu Singa, Sang Dewa Yoni Sakti, akumpul sira kabeh, tingalan bhaktyane pun Si anu, hulun luputa ring lara roga, Wog Sang Bang Tang Ong nama Siwaya.

 Iki Pengastawa Gelar Sanga, Mantra: Wong Pukulun Sang Khala Sakti, Sang Khala Bumi, Sang Khala Wisesa, Sang Khala Enjer – enjer, Khala Khalika,  Sang Khala Ngumik, Iki tadah saji nira, jangan sakawali, iwak walung gagending, sega sawakul, Sajeng sakreci, kinucupan antiganing sawung anyar, wus amukti pada mulih sira rig catus pata.

Iki Pengastawa Tutuan, Srana asep, Mantra: Wong Pukulun paduka Bhatara Surya, manusa nira ngaturaken banten, suci ring sanggar agung, sredah paduka Bhatara macingak ring aturan manusa ring bali, paduka Bhatara sumyaksana ring puja wali aturan manusa ring mreca pada, puniki panuntun paduka Bhatara tumurun, asep menyan maja gawu cenana, apan tunggal meraga Dewa, kukuse maka pakan Bhatara tumurun, sidhi rastu ya namah swaha.

Iki Pengastawa penganteb suci ke Surya, Mantra: Wong Urda prama siwa Ditya Brahma Dewi Prajapati sarwa sucyatamuktyate, Wong Dewa mreta phalasuka yanama swaha.

 

Iki Pengastawa Peras, Mantra: Wong Wong Sarwa mretta yanamah sudhamam swaha. Pangisep nia: Wong Yang Mrettaphala suka yanamah  swaha.

 

Iki Pengastawa nunas tirta ring Bhatara, Mantra: Wong Tirta yam pawitranam, sudha sariram Dewatam, sarwa roga winasaya, sarwa klesa winasayam, Wong Indah tekita geleh pateleteh ring awak malingga kita, dening paduka Bhatara meraga Sag Hyang mretta sanjiwani, Wong Ang Mang.

 

Iki Pengastawa ring Bhatara Mas, Mantra: Wong Anugraha predhanakam, Dewa Sang Hyang nugrahakam, yar canam pujyate Dewah, namah sarwa anugraham, Dewa Dewi Maha sidyam, yadnya yantu namostute, suka sekala mapnoti, awigna suka wredayah. Wong Anugraha arcanah manohara, paramastye namo namah swaha.

 

Iki Mebhakti ring Bhatara sami Sarwa Dewa, Mantra: Wong Amodasca pramodasca, sumuka durmukan tata awigna kartasca, itye tesa dwi nayakam.

IKI AKSARA TASTRA  KRAMA,

Tingkahing Pemangku, ngaran. weruhakna wikan Sang Pemangku ring madya pada, yan weruha ta sira ring aran sadwara. Yan sira nora weruha ring aran sadwara, tan sidhi sira dadi Pemangku ring madya pada. Ik maka wenang angajining Bhatara maring Khayangan, elingakna aywa lali, elingakna, yan sira asihang kramaning Pemangku, angasan asan, dora – dora, angadu ada, nora tumut Bhatara de nia. hiya hiya angadu ada, samangkana kojar denia, wenang sinaren sira Pemangku ring madya pada. Yan brataning Pemangku, yan sira maka weruha sira ring karma nia, asuci  Puranama muang tilem, nuju kajeng kliwon muang, ika pinaka bratan nira, ika kawasa sira pemangku, yan sira amangan sekul, iwak nia kacang – kacangan kewasa, tan amangan ulam bawi, kunang sad rasa pada sudha ya ring sarira nia, aywa amangan ulam bawi suwe nia solas taun. Brata nia yan manga sekul, iwak nia tasik, suwe nia, solas dina. ika brata amangan sekul. yan iwak nia sarwa sekar,suwe nia, telung dina, ika brata nia. Yan sira adyus, amurti wisnu kawasa amangan yan iwak nia kamben. Aywa anginum toya, suwe nia solas dina, Iki mantraning Brata, Mantra: Wong Bhatara Dharma, mangiring swagarbaning hulun, amurti ring angen hulun, mantra ping 3. Iki mantra brataning nginum, Wong Gangga mretta wisnu murti tah, Sang Hyang Siwa jati yanamah swaha. Wong Garbha Wisnu swarga ya namah swaha. ika brata nia.

IKI KRAMANING CARU PANCA SATA.

Caru sata amanca warna, sesantun nia, arta nia, 999. lawe, 1. beras acatu, base ambungan dena genep. suci laksana, pada maperas panyeneng, katututan naga sari, tulung sesayut, cacahan setandingan. Mantra nia: Pukulun Sang Panca Maha Bhuta Dengen sanak ring padengenan, sira Sang Khala putih, sira Sang Khala abang, sira Sang Khala Kuning, sira Sang Khala Ireng, sira Sang Khala Manca Warna, sira Sang Khala Cangkingan, sira Sang Khala Ngulah alah, Sag Khala Nutug, Sang Khala Ngebekin Jagat, umik – umikan, Sang Khala Idek, sayuta kweh nia Khala ika, metu sira kabeh, iki tadah sajinira, ajak sanake, rowange, arine, putune, amangan anginumana, asing kurang asing luput, ya kapari purnenan, ri uwusira amangan anginum, pada sira angilinging pakubwan sira kabeh, Sang Khala Putih sira mantuk ring Wetan, Sang Khala Abang amantuk sira ring Daksina, Sang Khala Kuning Humantuk sira ring Pascima, Sang Khala Ireng amantuk sira ring Uttara, Sang Khala Manca Warna amantuk sira ring Madya, ingulun anguliha Khala kabeh, Sang Korsika pamuliha maring Kulit, Sang Garga pamuliha maring Daging, Sang Metri pamuliha marig Otot, Sang Kurusya pamuliha maring Balung, Sang Pretanjala pamuliha maring Sumsum, Alunga anguliha ika Khala kabeh, Sang Jogor Manik pamuliha marig Suku kalih, ika sami pada anguliha, sami pada pamuliha, maring lambung, ring irung, Khala angrengen, pamuliha maring karna kalih, Sang Khala Pamangan pamuliha maring Cangkem,  Wong Sang Maha Panca Sakti ye namah swaha.

 

IKI MALIH MANTRAN CARU.

Mantra: Wong Sang Bhuta Janggitan, Daksina Bhuta Langkir, Pascima Bhuta Lembu Kania, Uttara Bhuta Taruna, Madya Bhuta Tiga Sakti, mapupul kita kabeh, iki tadah sajinira, yan sira wus amangan anginum, angawenana pwa rasa, teguh timbul, bujana kulit, akulit temaga, abalung wesi, aotot kawat, mangkana denira aweh nugraha ring Sang Adwe caru, Wong Sang Bang Tang Ang Ing Nang Mang Sing Wang Yang, Ag Ung Mang.

IKI PAMUKTYAN CARU.

Mantra: Wong Bhutyantu Durgha katara, Bhuktyantu Khala Ewaca, Bhuktyantu Sarwa Bhutanam, Bhuktyantu Pisaca Sanggyam, Wong Srapat – srapat byo namah, Wong Mretangge byo namah, Wong Rik kacarik byo namah, Wog Dupa ring byo namah, Wong Sri byo namah,

IKI PANGLUKATAN BHUTA.

Mantra: Wong Indah tekiyta Bhuta Putih saking Wetan, Rumasuk kita ring papusuh, dadi sira Bhatara Iswara. Wong Indah takita Bhuta Abang rig kidul, rumangsuk sira ring ati, dadi Bhatara Brahma. Wong Indah takita Bhuta Kuning ring Pascima, rumangsuk sira ring ungsilan, dadi sira Bhatara Maha Dewa. Wong Indah takita Bhuta Ireng ring Lor, rumangsuk sira ring Ampru, dadi sira Bhatara Wisnu. Wong Indah takita

 

Bhuta Manca Warna ring Madya, rumangsuk sira ring Tumpuking Ati, dadita sira Bhatara Siwa.Wong Sang Bang Tang Ang Ing Nang Mang Sing Wang Yang.

 

IKI MANTRAN CARU CICING.

Mantra: Ih Sang Khala Purwa Bumi, Sang Khala Wisesa, iki tadah sajinira, caru asu bang bugkem, ingolah dena sangkep, ajak sanakta sowang – sowang, poma, 3.

 

IKI MANTRAN BUNGKAK ANGGEN NGALUKAT BANTEN SALUIRE.

Mantra: Pukulun sira leh –  leh sira gung saklti, yan hana sawung anglangkahin prenamya, kalukat kalebur dening japa weda, tedun Bhatara Siwa angadeging banten, wastu kenak Bhetari, Ang Ah.

 

IKI MANTRAN TETEBASAN DURMENGGALA.

Mantra: Pukulun Sangi Khala Purwa, Sang Khala Sakti, Sag Khala Prajamuka, Sang Khala Preta, Sang Khala ngulaleng, aja sira pati papanjingan, aja sira pati protongin, iki tadah saji nira, penek lawan trasi bang, iwak antiga, jinah satak lima likur, lawe satukel, menawi kurang tadah saji nira, aja sira usil, silih gawe, tulungan ring pasar agung, iki jinah satak salawe, wehana sanak rabinira, muang putu buyut, yan sira lunga amarah desa, aywa marangke muah, pada sidhi rastu. Wong Bhuktyantu angkara, Bhuktyantu Khara mewanca, Bhuktyantu Durgha karanam, Bhuktyantu pisace aniam, Wong Khala loka byo nama swaha, wangsulakna ring Khayangan nira sowang – sowang . Wong Sriwe namu namah swaha.

 

IKI MANTRAN MAKALA HYANG PANYAPUHAN.

Mantra: Pukulun paduka Bhatara Hyang Khala, Bhatara Sakti, Sang Khala Putih, Sang Khala Abang, Sang Khala Pita, Sang Khala Ireng, Sang Khala Manca Warna, Sang Khala Tiga Sakti, Sang Khala Karogan, Sang Khala Kapengpengan, Sedahan Sang Khala, aja sira nyengkala Sang Dewa ring Parhyangan Sakti, reh sampun angaturang tadah saji nira Bhatara Khala,puniki kabhukti kabeh, Wong Krama swami Maha Dewi, praihan taka rimamonca, sarwa pape byah, mendi ya nama swaha.

 

IKI PENGASTAWA BAJRA.

Mantra: Wong Brahma malingga ring pangaruman, Ong Ong Wisnu malingga ring areng, Ong Mang Iswara malingga ring Bajra, angaturin Bhatara tumurun, un, 3. Idepakna Brahma ring Paliting bajra, Wisnu ring madyaning bajra, Iswara ring pucaking bajra. Bhatara Siwa ring Siwa dwara, masarira kabeh, terus ring tung – tung adnyana sakti.

IKI MANTRA PANGLUARAN BHUTA, ELINGAKNA NAMANING BHUTA.

Mantra: Ih Sang Bhuta Anu….. yan sira wus nadah sajinira, pamuliha kita, ingeting ungguhan kita, kelod kawuh paunduran kita, tegal linggah pejajahan kita, kepuh

 

rangdu pahembonan kita, batu lumbang pajongkokan kita, Wong Sang Bang Tang Ang Ing nama swaha.

 

IKI PANUNDUNG KHALA,

Srana, toya pinutering muncuk dapdap, 3. muncuk metali benang tri datu, Mantra: Idep aku panangkuning bumi, aku guruning gumi, idep aku Sang Hyang Jagat Khala Sakti, sinembah aku dening Bhuta kabeh, enduh de ditu, Sang Hyang Ayu lumaku teka singgah, 3.

 

IKI KUKUL BHUTA.

Mantra: Wong Dug Dung Duk Duk Rug Rung ya nama swaha.

 

IKI MANTRA NEGAKANG BHUTA.

Mantra: Wong Ang Ah Ang.

 

IKI TOYAN CARU.

Mantra:  WongTang Ang Ing Sang Bang utat ya namah,  Wong Gmung Ghana pataye ya namah, Wong Bang Rajastra ya namah, Wong Phat – phat. Wong Ang Sura Bhala ya namah, Wong Ung Cikra Bhala ya namah, Wong  Mang Iswara ya namah, Wong Sang Bang Tang Ang Ing sarwa Bhuta byo namah.

IKI PANGLUKATAN PUJA TAWUR.

Mantra: Aeng Aeng tan hananing aeng aeng, mandi mandi tan hananing mandi mandi, wenang wenang tan hananing wenang wenang, hulun wenang aglukataken buwana, anglukata angleburaken jagat, angalahaken Bhuta Dengen Drengga Drenggi, Durjana, Upataning mara desa, ujar kaduk tanpa rasa, dendayang pangupa drawa, pangupa desa kalukat kalebur dening gangga sakti janma manusa, wetan kulon lor, ring tengah, sor luhur, geni murub makatar kataran, pangesengan sarwa mandi, lebur ilang muksah tan katon, Wong Sang Bang Tang Ang Ing Nang Mang Sing Wang Yang.

 

IKI MANTRAN SESANTUN.

Mantra: Wong Ang Wong Yang sarwa mretta prasasidyam,

IKI MATRAN PERAS.

Mantra: Ong Ong Sarwa Dewa amretta ya namah sudhamam swaha. Pangisep nia, Mantra: Ong Ya mretta guna tastra sudhaya namah.

 

IKI  MANTRAN SOROHAN CENIK.

Mantra: Wong Pukulun Sang Hyang Picatur muka Dewa byaha, sira Bhagawan  Rat Tangkup sira reke pukulun angeseng ipen ala, makadi lara roga, sot sepata, gempung muksah ilang tanpasesa. denira Sang Hyang Picatur Muka Dewa Byuha sidhi rastu.

 

IKI  MANTRA PAMUPUT SALUIRING KARYA.

Mantra: Wong Nata kita Sang Hyang Guru Reka pratista yanam swaha, Ag AH.

 

IKI  MANTRA PANGURIP SALUIRING KAURIPANG RING KARYA.

Mantra: Wong Urip Sang Hyang Tunggal Urip Sang Hyang Wisesa, teka urip.

 

IKI  MANTRA PENGAWUG

Mantra: Ang Ung Mang Dewa Dewi madurasa ya namah  Ang Ah.

 

IKI  MANTRA BYAKHALA

Mantyra: Wong Kaki Bhuta penampik Khala, Kaki Bhuta nampik klesa.

 

IKI MANTRA PENGANTEB BANTEN PEMLASPAS.

Mantra: Wong gumi ginawe sudha, gumi sudha, sudha bayu, sudha sida, sudha Dewata, Dewa mur ilang, sudha papa haneng swarga anganti sorbing, sudha mala nirmala sarira tuwuh.

 

IKI  MATRAN TOYA PEMLASPAS.

Mantra : Wong Sang Hyang Prama Wisesa, murti saktyam, anguripana bwana tumuwuh, anguripana bwana kabeh, wetan genian daksina, neriti pascima wayabya, uttara ersania madya, sor luwur, pada kahurip denira Sang Hyang Prama Wisesa, mapupul dadi sawiji, matemahan Sang Hyang hayu anara wati, asriha sang mretta kinana urip – urip, jeng, Wong Sri bagya namah, Ang Ah, Ketisang ping 7.

IKI  MANTRA SIDA SAMPUNA.

Srana, samburakna wija, bantene muah pagawene, Mantra: Wong Sidha sampurna sarwa mareka sudha wari sudha amretta ya nama swaha.

 

IKI  PANGLUARAN BHATARA.

Mantra: Pukulun ngadega Bhatara Sang Hyang Siwa Brahma Wisnu, pangluarakna akwehing sangkalaning Sang Hyang Dewa, ring Khayangan sakti, Wong Sarwa Khala smpurna ya nama swaha.

 

IKI  MANTRA NGALUWURAN BHATARA.

Mantra: Wong Sa Ba Ta A I Nama Swaha, 3.

 

IKI  MANTRA CARU AYAM BRUMBUN.

Mantra: Ih nii Bhagawati, aja wineh wadocara nira sadaya, anglarani janma manusa, apan kinamulanira Bhatara Guru Sakti, ong Sidhi rastu ya namah swaha.

 

IKI  MANTRA MUKTIANG NASI BAWA.

Mantra: Wong prenamya Sang Khala Bhutam, astiti trepti karnte, nujalaksanam tyaktam, Ong khara Dewa tarpanam, bhuktyanam suksma karanam, astyeti purus mantram, anugraha siwa amrettam,

 

 

IKI  MANTRA PENGAYAB BANTEN.

Mantra: Wog Kang kasol kaya namah, swasti – swasti Maha Dewa Bhatara Sakti, Maha Khala Maha Bhuta, Wong Ang Ung Mang Wong Yang angaturaken sari Hyang, amuktiaken sri pawitram, Wong Trepti prame swara sudha – sudha canang banten sarwa suci swaha, Wong Dewa mretta pala suka yanamah swaha.

 

IKI  MANTRA NGATURANG  AYABAN.

Mantra: Wong Haa Wisnu ritenjayah, rasa Brahma makirtitah, muktawa Bhagawan Ludra, trepti cewa sada sita, Wong Panca wara bawet Brahma,Wisnu Sapta wara waca, Sad wara Iswara Dewasca, Asta wara Siwa tattwam. Wong Ayu wredhi yasa wredhi, wredhi prajnyan

 

 

suka sriyam, Dharma sentana wredhisca, santute sapta wredhayah,Wong Yang amuktiaken sari pawitram, treptining prameswaram, sudha – sudha canang banten, sarwa suci swaha.

 

IKI  MANTRA MAPRENAMYA.

Mantra:Wong Prenamya Bhaskara Dewa, Sarwa Klesa winasanam, Prenamya ditya Siwartam, Mukti Bhukti warapradham. Wong Prenamya Dewa Sang Linggam, Sarwa Bhuta Khala sirnam, Prenamya Siwa siwartam, Sarwa jagat pramadhitam. Wong Asta – asta dalem padma, danta sorasajnyakam, sarirance wajiagram, sarirance wamuktyate. Wong Hrang Hring syah Perama Siwa Aditya ya namah swaha.

WONG AWIGNAMASTU.

ITI PUJA SAHA KAGELARANE KI DUKUN SAKTI

Yan amastuning bebanten, sapari kramaning sang dengen – dengen, parurubayan, mapaheningan rumuhun, wus mangkana, asila dena pened, sukunta tengen aniti sukunta kiwa.

IKI  MANTRA PAMIAK KHALA.

Mantra: Wong Sang Bhuta Astra Astra, Sang Bhuta mangan mantra, aja mangan mantran ingsun, yeningsun amantra, wehana sidhi mantra, lah poma, Tan kawedar.

IKI  MANTRAN PASEPAN.

Mantra: Wong Ang dupa lingga ya namah. Ang Ang Brahma suka ya namah.

 

MANTRANING SESANTUN.

Mantra: Pukulun Bhatara Wisnu, malinggih haneng sesantun, Bhatara Guru asung lugraha, asing pinuja dening ingsun purna jati, tan amiruda ring awak sariraningsun. Wong sidhi rastu tatd astu wariastu.

  PANGREGEP RING ADNYANA.

Amet tang sekar, amusti ring ati, tingalta anggrana sika, patemwaakna Sang Hyang rwa bineda ring tungtunging lidah, idepakna Sag Hyang Brahma Saraswati ri tengahing Padma Asta Dala, Mantra: Wong Sang namah, Wong Bang namah, Wong Tang namah, Wong Ang namah, Wong Ing namah, Purwa Daksina Pascima Uttara Madya. Wong Nang namah, Wong Mang namah, Wong Sing namah, Wong Wang namah,Wong Yang namah, Genean Neriti Byantara Ersania Madya. Uttpeti. Mantra: Wong Mang Namah. Wong Ung Namah, Wong Ang Namah. Setiti, Mantra: Wong Ang Namah, Wong Ung Namah, Wong Mang Namah. ametang sekar saha ganda. asepi dening panes, laju amlening ping, 3. Mantra, Tan kawedar. mantra, sewawaakna Sang Hyang Brahma Saraswati. Wong Prenamya baskaram dewam, sarwa prani hitang karam, prenamya ditya siwartam, bhukti mukti namo namah. Wong Asta Asta dalam padam,danta kesarajnyakam, sarirance waji hwagram, sarira bala mucyate. Sangkepi, Mantra: Wong Ang Dupa astra ya namah swaha. muah ameta tang dupa, anangga asta tengen, aminduhur tangan kiwa,  saking sor anangga sikunta tengen, Mantra: Pukulun Sang Hyang Panca Maha Bhuta, Pretiwi Apah Teja Bayu Akasa, Makadi Sang Hyang Surya Candra lintang tranggana, Panca kursika, catur loka pala, makadi Sang Hyang Tri Purusa, Saraswati Prajapati Citra Gotra, nguniweh Bhagawan penyarikan, Panca Putra Dewata, makadi padukanira Bhatara Susuhunan, Dalem Khayagan Cungkub, Penataran, Luhuring Desa Puseh, Bale Agung sami sira anyenggana, anyakseni upekaraning wang agung alit, puniki Dadukun paduka Bhatara kinon amastuning pabanten  pabya kalan, pasayutan, parurubayan, Ica paduka Bhatara asung lugraha, tumurun ke mraca pada, anuhut kukus arum, malingga ring purwaning daksina, anodya ring pulapalining wang

 

agung alit, Ica paduka Bhatara asung lugraha panglukatan dasa mala, angilangaken sebel kandeling sarira, Wong Yang Namah, swasti sudha yanamah, Hung pat, Wong Ang Ung Mang namah, seleteakna tang dupa.

Amet tang sekar saha dupa, Mantra: Wong Ksama swamem jagat patyem, Brahma Wisnu Maheswarem,. widyat sadagatam puram, yat karitih sadha Siwah, hinak saram hina mantram, mucyate dosa kilwisah, bharatanca ksama dretam, bhukti mukti mawap nuyat, jayate sarwa karmani, papoham wigna sayet, widhi sidhi maha wari, tatpremadat ksama swamem. Wong Anugraha mano haram, Dewa data nugrahakam, Saraswati maha saktyam, candra ditya nugrahakem.

 

Laju gaweakna tang panglukatan, amet tang padupan, ukupi tutupana kukusnia dening tangan kiwa, Mantra: Ih Ki Geni Sekalangan, Raditya rasa gunung, ulun angukupana, Sang Hyang Tri purusa metu amisesa, amisesa bwana kabeh, Iki Puja Panglukatan, Mantra: Wong Narayana kakarsanam, cakra sura nila dresti, Wisnu loka jagat pati, kampi phala kunjaram, Brahma Wisnu Maheswaram, Maha Dewam Sambhu Sengkaram, Mahesora Rudra Siwaya, Rudra Nareswari Siwam, Bhagawan Sucitra matram, Surya Candra Maha mrettam, basmi sudha bumi nasam, amrettam sariram sudham,Wong Ang Ung Mang  Siwa amretta, Ardanareswaram, amretta swaha.

 

Panglukatan Saraswati, Mantra: Ang Brahma Saraswati diwyam, Sarwa wigna winasanam, Brahma  Geni wiswa rupanam, sarwa puja mahottamam, Ung Wisnu Dewi Maha mrettam, sudha papa winasanam, Wisnu murti presidantu, sarwa roga winasanam, Mang Iswaram Maha Purnam, Dewa mretta wisudhamam, sarwa papa aroharam, Iswara murtyam Maha sidyam, Wong Ang Brahma we namah, Wong Ung Wisnu we namah, Wong Mang Iswara we namah, Wong puja sidhi byo namah.

 

Paglukatan Pasupati, Mantra: A Kharam pratameng windu, catwa agni catwa Dewata, cadu sakti mapaniate, pasupati astra sidyate, isa agni parame sanah, Brahma agni parame sanah, Rudra agni parame sanah, Siwaagni parame sanah, Wong Hreng Ung pat yanama swaha. Malih, Matra: Wong sayam Brahma sayam Wisnu, sayam Dewa Maheswaram, Niwidyam Brahma niwidyam, sayam bokta Maheswaram, sarwa Bhuta winasanam, tat purusa dusta winasanam, sarwopadrawa winasanam, sarwa dosa haro haram, Wong Sarwa nirmala Dewatam, swasa ring reni roganam, atma raksa paripurnam, papa klesa winasanam, sarwa buh kawinasaya, sarwa roga winasanam, sarwa Bhuta buprakatam, Dughadi Dewa moksanam, Wong Pretama sudha, Dwitya sudha, tritya sudha, caturti sudha, pancami sudha, angilangaken papa petaka,danda upedrawa, kaparipurna denira Bhatara Siwa, Wong sidhi rastu tatatd astu astu swaha. Malih Panglukatan, Mantra: Wong Gangga pawitra nirmalam, mretta sanjiwani yawam, suklanam sariratmakam, Wisnu Ung Khara sariram, Gangga Saraswati diwyam, jaya tirta nirmanggalam, sarwa wigna winasanam, sarwa satru wimoksanam, pancaka tirta pawitram, sudha wigna winasanam, jaya sri jaya murtinam, sarwa jagat pawitranam, Yamuna gangga pawitram, sudha jenyanam, purna jiwam, dosa pasata murcatam, sura wijaya indranam, jaladi sura pawitram, Brahma Wisnu Maheswaram, purusam tirta pawitram, sarwa roga winasanam.

Panglukatan Catur Segara Sruti, Mantra: Wong Maheswara japa swaajara merana sampurnam mrettanjiwa puniam, agneya sagarasca pasupati daranam, sarwa Bhuta Atma wi purnam, Rudra Dewa japa sya anu karana sampurnam, pawitranca puniam, Nerityam sagarasca pasupati daranam, sarwa Khala Atma purnam, Sangkarasca japa sya waca patita sampurnam, mretta kunda puniam, Wayabyam sagarasca pasupati daranam, sarwa pisac

purnam, Sambhu Dewa japa sya Kaya patita sampurnam Kamandalu puniam, Ersaniam segarasca pasupati daranam sarwa bicari purnam,

 

Panglukatan Smara Beda, Mantra: Wong Idam Smari roga ritam, khama patyam smaram mane bhawam indratmakam, mretta warsa smara Dewyam, sudha smara maha Dewyam, sudha smari Dewi puniam, sarwa jagat sudhaatmakam, smara Dewa pratistanam, Wong Ang Smara Dewa ya namah, paripurna Smara ya namah.

Panglukatan Sarwa Pebanten, Mantra: Wong Sag Hyang Tiga murtining Hyang, makadi Sang Hyang luiring pebanten, yan hana keraraban kerapuhan, keraraban dening roma,kaiberan dening ayam, kelangkahin dening sona, keporod dening wek, kegamel dening wong ngawedak, kegamel dening wong campur, katuku ring pasar, olihing wang ngabolong, tongamegal, keprayascita dening Sang Hyang Tiga Murtining Hyang, Sang Hyang Kajnyanacuntaka, Sang Hyang Swa Nini Malaadnyana, Wong Sang Hyang Panca taya – taya nira Sang Panca Taya. Muah sirati ikang banten dening tirta panglukatan, Mantra: Pukulun paduka Bhatari Saraswati, nguni weh Bhatara Surya Candra, sungana tirta khamandalu, utpeti Bhatara Gangga, siniratan mancur muncrat, angilangaken dasa mala, sebel kandeling sarwa pebanten kabeh, Wong Gangga sindu sayatika yanamah

Idepakna Sang Hyang Smara Ratih,atapakan Sang Hyang Khala Mretyu, rig jroing Padma ri swananing pebanten kabeh, amet tang padupan, anangga asta, rumaksyaakna, Mantra: Pukulun paduka Bhatari Pretiwi, Bhatara Luhuring Akasa, Brama Wisnu Saraswati, Sang Hyang Jagat Nata, Sang Hyang Giripati, Sang Hyang Predana Purusa, makadi Sang Hyang Triodasa saksi, paduka Bhatara rumaksyaakna aturan manusa nira pun si anu.

 

Babad Dukuh Jumpungan

Iklan

Tinggalkan Balasan

Please log in using one of these methods to post your comment:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: